Algemene voorwaarden


KORT SAMENGEVAT:

Om het je makkelijker te maken, vind je hier in duidelijke taal de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden:

  •  Jouw bestelling wordt na betaling uiterlijk binnen twee werkdagen bij jou aangeboden. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken dan ontvang je tijdig een bericht

  •  Je bestelling wordt met veel zorg in behandeling genomen. Ben je niet tevreden? Laat het dan weten! Wij werken hard voor 100% tevreden klanten en reageren vrijwel altijd direct op je email (of telefoontje), maar uiterlijk binnen drie (3) werkdagen.

  • Je hebt 14 dagen de tijd om het cadeau (zonder opgaaf van reden) te retourneren. Mits onbeschadigd en ongebruikt, ontvang je het aankoopbedrag en de verzendkosten binnen 5 werkdagen retour. De kosten voor het retour sturen zijn in dat geval wel voor je eigen rekening.


ALGEMENE VOORWAARDEN:


Mama Mila
Anna Bijnsring 48
7321 HH Apeldoorn
BTW nr: NL210017375B01


Artikel 1 Definities

1A

Mama Mila: Eenmanszaak, Mama Mila, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66955726.

1B

Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Mama Mila.

1C

Webshop van Mama Mila is te bereiken via www.mama-mila.nl.

1D

Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant een aanschaf doet via een door Mama Mila georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Mama Mila en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1E

Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.

1F

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Mama Mila en het aankoopbedrag terug te krijgen.


Artikel 2 Algemene bepalingen

2A

De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Mama Mila deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2B

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Mama Mila die strekken tot de verkoop van producten.

2C

De eventueel door klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Mama Mila.

2D

 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2E

 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email.

2F

De inhoud van de site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Mama Mila op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mama Mila kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Mama Mila is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Artikel 3 Aanbiedingen

3A

Bij de in de webshop van Mama Mila aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden duidelijk vermeld in de webshop.

3B

De in de webshop van Mama Mila aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3C

Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3B in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Mama Mila op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6A.

3D

Mama Mila verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.


Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4A

Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Mama Mila uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Mama Mila akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4B

Een overeenkomst komt ook tot stand indien Mama Mila aanvangt met de levering van producten aan de klant.

4C

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mama Mila onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is, kan de klant de overeenkomst ontbinden.4D Het staat Mama Mila altijd vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Mama Mila zal Mama Mila dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.


Artikel 5 Levering

5A

De klant kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen adres.

5B

De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant, tenzij anders aangegeven.

5C

Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Mama Mila en de klant worden de door klant bestelde producten in beginsel binnen drie (3) werkdagen geleverd door Mama Mila.

5D

Indien Mama Mila niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5C wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Mama Mila niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.


Artikel 6 Retournering van producten

6A

De klant heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan Mama Mila retour te zenden.

6B

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mama Mila retourneren, conform de door Mama Mila verstrekte redelijke en duidelijke instructies (deze vind je onderaan de Algemene Voorwaarden).

6C

Mama Mila zal na ontvangst van het product de factuurwaarde (productwaarde + verzendkosten) van het product binnen vijf (5) werkdagen terug boeken naar de klant.

6D
Indien klant zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico en de kosten van de verzending voor rekening van de klant.
6E

De klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

6F

Indien de klant een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan Mama Mila terugstuurt is Mama Mila gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag

6G

De klant kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd, bederfelijk is, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken en tevens alle overige uitzondering als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 7 Garantie

7A
De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Mama Mila te melden en uiterlijk binnen een termijn van tien (10) dagen.
7B

Indien de klachten gegrond worden verklaard door Mama Mila wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

7C

Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van één (1) maand. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Mama Mila, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.

7D

Aan de klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen, vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.

7E

 Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.


Artikel 8 Prijs & betaling

8A

Op de website van Mama Mila vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

8B

Na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Mama Mila geen invloed heeft zoals BTW-tarieven.

8C

Betaling kan geschieden op de volgende wijze:
· tijdens het tot stand komen van een overeenkomst door middel van elektronische betalingen (IDeal) en Bancontact.

8D

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Mama Mila gemeld te worden, waarna Mama Mila het bedrag zal corrigeren.

8E

Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.


Artikel 9 Voorbehoud van eigendom

9A
De door Mama Mila geleverde producten blijven eigendom van Mama Mila tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Mama Mila gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
9B

In geval Mama Mila een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Mama Mila vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

9C

De inhoud van Mama Mila webshop, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mama Mila en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de webshop niet toegestaan om de webshop of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mama Mila.

9D

Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn en blijven exclusieve eigendom van Mama Mila. In zowel overeenkomsten tussen adverteerder en Mama Mila alsmede in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.


Artikel 10 Overmacht

10A

Mama Mila is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10B

Mama Mila kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als Mama Mila gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11A

Indien Mama Mila aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Mama Mila beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11B

Mama Mila is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mama Mila aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mama Mila toegerekend kunnen worden
· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11C

Mama Mila sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Mama Mila geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Mama Mila, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

11D

Mama Mila is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade door gemiste besparingen.


Artikel 12 Klachten

12A

 Eventuele klanten die klachten hebben over door Mama Mila geleverde producten en/of diensten dienen deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij Mama Mila in te dienen.

12B

Nadat een klacht door een klant bij Mama Mila is ingediend, reageert Mama Mila uiterlijk binnen drie (3) werkdagen. Mocht Mama Mila niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Mama Mila een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

12C

De klant en Mama Mila zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13A

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mama Mila partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.